Mellan Svedala och Skurup på avtagsvägen mot Grönby ligger Kungsbacken. Det är en brant kulle på vars topp man funnit rester av ett stort stenhus och en nästan 2 m tjock borgmur.
På två avsatser på kullen har det troligen funnits trapptorn med bryggor som underlättat gjort det lättare att ta sig upp till borgen. Troligen byggdes borgen i slutet av 1100-talet.

Lemmeströ kyrka byggdes på 1200-talet, men fick sitt torn senare. I samband med en sockensammanslagning på1700-talet revs kyrkan. I stort sett bara rester tornet finns kvar.

Stjärneholm ligger 2,5 km väster om Skurup. Själva borgholmen är 65 X 75 m. Vallgraven är omgiven av vallar. Vallgraven ligger högre än omgivningen som då delvis utgjordes av en nu utdikad sjö, vallarna hindrade vallgravens vatten från att rinna ut i sjön. Till borgholmen gick förr en bro med vindbrygga vars stolpar man ännu klan skymta under vattenytan. På borgholmen finns spår av ett hus med två flyglar. Huset och västra flygeln hade källare. Källarna är de tydligaste spåren efter husen. Det verkar som om det även funnits ett fjärde hus. Jag gissar själv, att detta fjärde (södra) hus var byggt av korsvirke eller trä, eftersom det knappt lämnat några spår efter sig. Anläggningen byggdes i början av 1500-talet och tillhörde den danske rikshovmästaren Mogens Gyldenstjerne.

Back Home
Externa länkar:
Medeltidslandskapet
Lemmeströ kyrkoruin
Svedalatrakten

Lästips:
Anders Ödman: Borgar i Skåne