GALEON, ca. 1550-1610

(Galleon)
Vid 1500-talets mitt kan man nog säga att galeonen blev till till och fartygstypen kom att bestå till början av 1600-talet.
I engelskspråkig litteratur omnämns Vasa (1628) som galeon och de spanska "guldskeppen" från 1500-talet till 1700-talet kallas ofta felaktigt guldgaleoner.
Från slutet av 1400-talet utvecklades vissa karracker till stora flytande fästningar.
Deras höga för- och akterkastell blev allt högre, för att man skulle kunna beskjuta fienden från ovan och för att försvåra äntringsattacker från fientliga skepp. Man började dessutom ta upp hål i sidorna till kanonerna (bild ovan till vänster, karrack från ca. 1540). Karrackerna var, på grund av sina höga överbyggnader, dåliga seglare. Därför utvecklades skepp med lägre skrov, galeonen. På 1580-talet hade galeonen nått sin fulländning, vilket inte minst visas av bevarade engelska fartygsritningar från denna tid (se bild ovan i mitten). Förutom de låga skrovet skilde sig galeonen från karracken även i det att galeonen hade en riktig galjon (se förklaring nedan) och ofta hade låringsgallerier. Fyra master var länge det vanliga på galeonerna, vilket det också var på de större karrackerna. Efter 1610 försvann den fjärde aktre, masten och ersattes av bovenblindan. Bovenblindan var ett segel som satt på en vertikal spira (ursprungligen en flaggspira) längst ut på bogsprötet. Bovenblindan fanns på större skepp under nästan hela 1600-talet. Det seglet avbildas så gott som alltid beslaget, kanske därför att det var svårhanterligt och mest fyllde en dekorativ funktion (se bilden ovan till höger som föreställer ett stort krigsfartyg från 1628 av holländsk typ, Vasen).

Galeonen från Storkyrkan

Bilden ovan (fotografens namn vet jag tyvärr inte) visar Sveriges äldsta votivskepp. Ursprungligen hängde det i Storkyrkan i Stockholm. Det är svårt skadat, bl.a. har (förutom hela riggen) galjonen (den näbbformade utbyggnaden som skjuter ut ur fören under bogsprötet) och låringsgallerierna (de hus eller balkongliknande utbyggnaderna på skeppets sidor nära aktern) försvunnit. Men de bevarade delarna visar desto mer: Överst på låringarna är målat kvinnor, därefter vinrankeslingor och "jugend"-slingor och trompe-l`oeil-målade pelare och en hel rad av skäggiga gubb-porträtt från akter till för. Mellan kanonportarna är gripar, basilisker och lejon målade. På kopian som nu hänger i Storkyrkan har skeppet bara ett öppet galleri på respektive låring. Troligen hade skeppet dock 2 gallerier. Hur galjonen sett ut är en öppen fråga, mitt förslag på bilden nedan är inspirerat av andra avbildningar av galeoner. Man kan tycka att Storkyrkoskeppet är ovanligt rikt bemålat. Men ser man på bilder av skepp från andra hälften av 1500-talet fram till 1620-talet, finner man att en rik bemålning inte är särskilt ovanlig, de flesta dock inte så rikt bemålade. Efter 1610 ersätts målningarna på skeppen allt mer med målade skulpturer.
Det har inte gått att exakt datera Storkyrkoskeppet, men troligen är det från någon gång mellan 1590 och 1610, gissningsvis från Holland.Lästips:

Med utgångspunkt från "Storkyrkoskeppet" skildrar denne författare galeonernas utveckling och konstruktion:
#Peter Kirsch: The Galleon. The Great Ships of the Armada Era. (Utg. av Conway Maritime Press).(Also in German).
Bra bilder av Storkyrkoskeppet finns i:
#red. Gustaf Halldin: Svenskt Skeppsbyggeri (Allhems Förlag).
En gedigen faktabok om epoken år 1000 till 1650 är:
# red. Gunnar W Unger: Cogs, Caravels and Galleons (Conway`s History of the Ship).
Man kommer inte ifrån:
#Björn Landström: Skeppet (in English: The Ship)..

Länkar:

Sajt om Spanska galeoner.
Navigation på galeonernas tid.
1500-tallets krigsskiper i Norden.
Billingboatsmodell: Mayflower
Modell av typisk Elizabetansk galeon.
Modell av Spansk galeon.

E-mail     Hem     Back

In English:

GALLEON 1550-1610

In the middle of the 16:th century, you can say the galleon was born and it died in the beginning of the 17:th century. In English literature is Wasa (1628) wrongly called a galleon. The Spanish "gold ships" between 16:th century and 18:th century is often wrongly called "Gold Galleons". From the end of the 15:th century some carracks developed to large floating fortresses. Their high fore- and after castles grew even higher to obstruct boarding from enemy ships and to attack them from above. Gun ports were made in the hulls sides. /Picture top: To the left a carrack from 1540./ The high superstructures made the carracks bad sailors. Therefor ships with lower hulls was developed, they became the famous galleons. In the 1580-ies the galleons was at their best, as can be seen in English ships drawings from this period ./Picture top, middle./ Typical for the galleon was, as mentioned, the low hull. The galleons had also a real beak (in Scandinavian languages the beak is called "galjon" - it is the same word as galleon) and often quarter galleries. Until about 1610 was a forth (aft) mast, the bonaventura mast, common on galleons (as it was earlier on many of the carracks). Instead, a short mast ( originally a flag pole) on the end of the bowsprit appeared that carried a new sail:" the topsail spritsail". That sail was difficult to handle and on paintings from the period, it is always furled. The sail and its little mast was just a decoration - but it existed during most of the 17:th century. /Picture top, right: ship from the 1620:ies. with the topsail-spritsail furled!./

The Storkyrka Galleon.

The picture middle (unknown phographer) is Swedens oldest votive ship. It was probably built between 1590 and 1610, maybe in the Netherlands. Originally it hung in the church Storkyrkan in Stockholm. It is badly damaged: the rig, the beak and the quarter galleries is missing. The hull is decorated all over with painted woman portaits, festoons of wine leaves, pillars painted in trompe-l`oeil, bearded men, griffins, basilisks and lions. The new made replica of the ship that today hang in Storskyrkan have only one gallery at each side, but it would probably be more correct with two galleires. What the beak looked like is an open question, my suggestion (seen on the painting below) is inspired by images from the galleons time. Almost every part of the hull above the waterline was paiinted! But that was not unusual. After 1610 it became more common to decorate the ships with painted sculptures. The old model is today exhibited at Sjöhistoriska Museet (National Maritime Museum) in Stockholm.

E-mail     Hem     Back